Trượt đại học nên làm gì thay vì ngồi buồn bã cả ngày?

Trượt đại học nên làm gì? Ai trượt đại học cũng sẽ buồn vì không đạt được mục tiêu mình đặt ra. Nhưng chỉ nên buồn một thời gian ngắn thôi và đưa ra một lựa chọn nhanh chóng đẻ bản thân không bị chậm...